³. muz. Pawe³  Orkisz

Znalaz³em w k±cie jak±¶ star± walizkê.

Dziwne nalepki, ¶mieszny, stary zamek,

wiêc rêce same nagle rozbiegane…

W oczach dzieciaków tyle ogni siê pali.

Trochê nerwowo poci±gn±³em, co¶ strzeli³o.

To pu¶ci³ zamek, chyba dawno ju¿ prze¿arty.

Niewa¿ny zamek, lecz co w ¶rodku, co?

- Jakie¶ papiery, ¶wiecide³ka, drobiazgi…

Ref:      To marmolada. Marmolada!

            I znów przez lata bêdziemy je¶æ trociny.

            To marmolada. Marmolada!

            Mo¿esz i¶æ spaæ, przecie¿ nie Twoja, kurna, wina!

Znalaz³em radio marki „Pionier”, dobre czasy.

I pomy¶la³em: stary wojnê przy nim prze¿y³.

Zagl±dam z ty³u – chyba sprawne wszystkie lampy.

I znów siê cieszê, jakbym jeszcze raz uwierzy³.

Ju¿ odkurzy³em, wyczy¶ci³em, wszystko l¶ni,

ju¿ nawet do kontaktu pod³±czy³em

i nagle s³yszê: do urn, obywatele,

bo obowi±zek, nowe jutro… Wy³±czy³em.

Ref:      To marmolada. Marmolada!

            I znów przed ch³odem ¿aden bóg nas nie obroni.

            To marmolada. Marmolada!

            Mo¿esz i¶æ spaæ, je¿eli staæ Ciê na kompromis.

Chodzi³em d³ugo, bardzo d³ugo po tym strychu.

I co znalaz³em? – zapytacie. – Wiêcej nic.

Bo nowe my¶li trzeba ubraæ w nowe s³owa.

Bo w starych s³owach tylko ¿al, wstyd.

Choæ w domu pustki, bo nas z³odziej-czas oszuka³

i nowych marzeñ nam pod g³owy nikt nie k³adzie,

spróbujmy jednak jako¶ nadaæ s³owom sens,

lub choæby drogê z labiryntu k³amstw odnale¼æ.

Ref:      Nie marmolada, nie ¿aden wstyd,

            bo tak niczego nie da siê ocaliæ..

            Nim siê spostrze¿esz – mo¿e tak byæ! -

            ¿e ci siê strop pod nogami zapali!

Informacje o piosence: sk±d mi siê wziê³a w latach 80. kontestacja demokracji?  Ale podpisujê siê pod t± piosenk± i dzi¶. Nie wierzê w „m±dro¶æ zbiorow±”, któr± wszyscy manipuluj±!
rok powstania:  1985

rok i miejsce pierwszego publicznego wykonania: nie pamiêtam, ale mo¿e pamiêta Marek £ukaszczyk – to jego ulubiona piosenka. A skoro on to ¶piewa, to znaczy, ¿e gdzie¶, kiedy¶ to za¶piewa³em na jednym z przegl±dów piosenki „turystycznej”.

rok i miejsce pierwszej publikacji: nie publikowana
CD:  "Protestujê" (w przygotowaniu)