Tytuł org. Further
sł. muz. Pete Morton
tłum. Paweł Orkisz

I love these small towns, with their Danish place names,
I love these flat lands and I love this shore,
Been told I'm speaking, some kind of Frisian,
from times of fishing, from times of war.

Kocham te wioski, ich duńskie nazwy,
Płaski krajobraz i stromy brzeg,
Mówiąc zaciągam lekko z fryzyjska,
jak stary rybak, z przeszłości zbieg.

But we go onward and we go further,
Into the future, where our love belongs
The world gets crazy, but your love can change it,
And its goin' to get better if we carry it on.

Lecz my idziemy naprzód i dalej,

W przyszłość, gdzie Miłość ma dla nas dom.

Świat się zagubił, lecz tylko miłość ludzi,

może to zmienić, ocalić go.

The seas are rising, the greed is frightening,
The sands are shifting, beneath our feet,
Oh what a hard road, what a long and bad road,
But we're moving closer to the greatest dream.

Morza się wznoszą, chciwość przeraża,
Piasek usuwa się nam spod stóp,
Jak długa droga, o jak kręta i trudna droga,
Lecz coraz bliżej nam do pięknych snów.

And we go onward.....................
Bo my idziemy …


On the horizon, oh the sweet horizon,
we'll make it happen you and me,
No hungry mouths, no exploitation,
for every human, their dignity.

Za horyzontem, za słodkim horyzontem,
prawimy wspólnie, ja i ty,
Żadnych ust głodnych, żadnych niegodnych
myśli i czynów, i pragnień złych.

And we go onward.....................
Bo my idziemy …

 
Each one is born like some ancient mariner,
drifting over unknown seas,
sometimes the skies are our only guidance,
even after all our discoveries.

Każdy z nas żyje, jak stary żeglarz
Dryfuje pośród nieznanych mórz,
Niekiedy niebo jedynym przewodnikiem,
Nawet przy wszystkich mądrościach tu.

And we go onward.....................
Bo my idziemy …


One day in Lincoln, in a Cafe thinking,
I sat by the window as life went by,
I said a prayer there for all our countries,
and I raised my glass for all mankind.

Siedziałem w Lincoln, w małej kawiarni,
myśląc o życiu, co mija gdzieś.
I pomyślałem, że za wszystkie nasze sprawy,
Warto się modlić i toast wznieść.

And we go onward.....................
Bo my idziemy …


Powtórzyć pierwszą zwrotkę

(tłum. lipiec 2009)